Ook onze Algemene Voorwaarden zijn héél wordmens.nu! : )

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave:

 

 

 

 

 

 

Artikel   1 –
Definities

 

 

 

 

 

 

Artikel   2 –
Identiteit van de ondernemer

 

 

 

 

 

 

Artikel   3 –
Toepasselijkheid

 

 

 

 

 

 

Artikel   4 – Het
aanbod

 

 

 

 

 

 

Artikel   5 – De
overeenkomst

 

 

 

 

 

 

Artikel   6 –
Herroepingsrecht

 

 

 

 

 

 

Artikel   7 – Kosten
in geval van herroeping

 

 

 

 

 

 

Artikel   8 –
Uitsluiting herroepingsrecht

 

 

 

 

 

 

Artikel   9 – De prijs

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

 

 

 

 

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

 

 

 

 

 

Artikel 13 – Betaling

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

 

 

 

 

 

Artikel 15 – Geschillen

 

 

 

 

 

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 – Definities

 

 

 

 

 

 

In deze voorwaarden
wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

 1. Bedenktijd: de
  termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke
  persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op
  afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
  leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor
  de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier
  voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
  invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
  waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
  verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 10. Techniek voor
  communicatie op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
  in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene
  Voorwaarden
  : de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
  ondernemer.

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter zake kiest wordmens . nu voor de behandeling van haar account via serviceprovider en is te bereiken via Ajurist.nl, Postbus 59, 7261 AB te Ruurlo, of via email: klant (at) wordmens (punt) nu.

 

 

 

 

 

 

Wordmens . nu is gevestigd buiten Nederland (buiten NL, buiten EU) en is te bereiken via Ajurist.nl, Postbus 59, 7261 AB te Ruurlo, of via email: klant (at) wordmens (punt) nu.

 

 

 

 

 

 

Ter zake wordt vermeld dat de genoemde serviceprovider geen onderdeel uitmaakt van de transactie en slechts diensten levert..

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 –
Toepasselijkheid

 

 

 

 

 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
  elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
  afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
  consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
  wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
  op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
  op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
  de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
  zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene
  voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
  zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
  consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien
  één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
  deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
  onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
  strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties
  die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden
  over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
  dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

 

 

 

 

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
  heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
  vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is
  gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
  omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
  voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het
  aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
  ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
  garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
  van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor
  de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

  bijzonder:

 

 

 

 

 

 

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 – De
overeenkomst

 

 

 

 

 

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
  bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
  komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
  ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke
  kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
  kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
  gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
  aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan
  de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

 

 

 

 

 

a. het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

 

 

 

 

 

b. de voorwaarden waaronder en de
wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

 

 

 

 

 

c. de informatie over garanties
en bestaande service na aankoop;

 

 

 

 

 

 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

 

 

 

 

 

e. de vereisten voor opzegging
van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar
of van onbepaalde duur is.

 

 

 

 

 

 

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling
  in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de
  opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
  producten.

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 –
Herroepingsrecht

 

 

 

 

 

 

Bij levering van producten:

 

 

 

 

 

 

 1. Bij
  de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
  door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
  vertegenwoordiger.
 2. Tijdens
  de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
  zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
  behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
  product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
  de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer
  de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
  dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
  retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
  zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid
  2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
  van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
  teruggezonden, is de koop een feit.

 

 

 

 

 

 

Bij levering van diensten:

 

 

 

 

 

 

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien de dienst reeds geleverd is aan de consument dan is geen recht van retour CQ ontbinding van de overeenkomst mogelijk. Een dienst wordt geacht te zijn geleverd zodra de geleverde dienst klaarstaat om naar de consument te worden verzonden, in welke vorm dan ook.

 

 

 

 

 

 

Artikel 7 – Kosten in
geval van herroeping

 

 

 

 

 

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn
  herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
  rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft,
  zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
  dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
  reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
  betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige
  omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
  waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld
  voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit
  dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

 

 

 

 

Artikel 8 – Uitsluiting
herroepingsrecht

 

 

 

 

 

 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 

 

 

 

 

a. die door de ondernemer tot
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

 

 

 

 

 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals abonnementen of lidmaatschappen;

 

 

 

 

 

 

c. die door hun aard niet kunnen
worden teruggezonden;

 

 

 

 

 

 

d. die snel kunnen bederven of
verouderen;

 

 

 

 

 

 

e. waarvan de prijs gebonden is
aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

 

 

 

 

 

 

f. voor losse kranten en
tijdschriften;

 

 

 

 

 

 

g. voor audio- en video-opnamen
en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 

 

 

 

 

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Voor deze artikelen geldt:

 

 

 

 

 

 

“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verpakking van het artikel niet is geopend CQ beschadigd is. Bij verbreking van de verzegeling, of het openen/beschadigen van de verpakking is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

 

 

 

 

 

 

Artikel 9 – De prijs

 

 

 

 

 

 

 1. Gedurende
  de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In
  afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen
  binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen
  vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

 

 

 

 

 

a. deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

 

 

 

 

 

b. de consument de bevoegdheid
heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

 

 

 

 

 

 

 • De
  in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle
  prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
  druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en
  zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs
  te leveren.

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 –
Conformiteit en Garantie

 

 

 

 

 

 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. Het feit dat een overheid of elke andere partij een dienst of een product als niet bruikbaar bestempeld is geen reden voor ontbinding overeenkomst, herroeping, garantie of terugbetaling.

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 – Levering
en uitvoering

 

 

 

 

 

 

 1. De
  ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als
  plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 3. Met
  inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
  dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
  consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
  kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle
  levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In
  geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
  bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien
  levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
  de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
  zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het
  risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
  de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 12 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

 

 

 

 

 

Opzegging

 

 

 

 

 

 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor
  onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De
  consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt
  worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als
  zij door hem zijn aangegaan;
 6. altijd
  opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
  bedongen.

 

 

 

 

 

 

Verlenging

 

 

 

 

 

 

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
  daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
  als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
  kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
  mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
  te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en
  een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
  tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een
  overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
  proef- of kennismakingsperiode.

 

 

 

 

 

 

Duur

 

 

 

 

 

 

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een
  jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
  billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
  verzetten.

 

 

 

 

 

 

Artikel 13 – Betaling

 

 

 

 

 

 

 1. Voor
  zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
  bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
  het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De
  consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In
  geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
  kosten in rekening te brengen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 –
Klachtenregeling

 

 

 

 

 

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 8. Aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het totaalbedrag van de afgenomen producten of diensten.

 

 

 

 

 

 

Artikel 15 – Geschillen

 

 

 

 

 

 

 1. Op
  overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het
  Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

 

 

 

 

Artikel 16 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

 

 

 

Aanvullende dan wel van
deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

 

 

 

 

 

(dit formulier
alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 

 

 

 

 • Aan Kabelvinder BV tav wordmens.nu
 • Pa. Postbus 59
 • 7260 AB. Ruurlo

 

 

 

 

 

 

— Ik/Wij (*)
deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op
(DD-MM-YYYY) :                                    —
Bestelnummer :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Naam/Namen
consument(en)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Adres
consument(en) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— IBAN
Rekeningnummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Handtekening van
consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)
Doorhalen wat niet van toepassing is.